Kỷ luật Tổng Giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Ông Lê Tấn Hùng là thành viên không chuyên trách Hội cùng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV. Ông Hùng bị kỷ luật kì hình thức khiển trách do có hành vi vi phạm bay nguyên tắc kế nhóm đặt quy toan tại khoản 4, Điều 6 Luật Kế nhóm năm 2003 và yêu cầu ngữ Hội cùng kỷ luật Người quản lý doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc và Kế nhóm cả Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn bị kỷ luật vì vi phạm nguyên tắc kế nhóm (ảnh minh họa: ANTT)
Tổng Giám đốc và Kế nhóm cả Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn bị kỷ luật vì vi phạm nguyên tắc kế nhóm (ảnh minh họa: ANTT)

Cùng cùng ông Hùng, bà Nguyễn Thị Thúy, Kế nhóm cả Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV cũng bị kỷ luật kì hình thức khiển trách do có hành vi vi phạm bay nguyên tắc kế nhóm.

Quốc Anh