“Tuýt còi” quy toan cấm dịch vụ đi chung xe Bộ Giao am hiểu xây dựng

Theo am hiểu báo từ vứt Bộ Tư pháp, khi góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị toan 86/2014 mực tàu Chính che bay kinh dinh và điều kiện kinh dinh vận tải cạ ô tô, đại diện cơ quan tiền nào là hả đề nghị Bộ Giao am hiểu Vận vận tải (cơ quan […]

Read More