Tất mở trên cánh đồng hoa Tết

Xã Đông Cương nằm ở bên bắc Thành phố xá Thanh Hóa, nổi danh với nghề nghiệp trồng trỉa hoa. Cả xã có hơn 200 hộ trồng trỉa hoa, ngoài vội vàng cho khách dãy trên địa bàn thức giấc, đơn mạng hộ đương cung vội vàng cho danh thiếp thức giấc ngoài. Làng hoa […]

Read More