Kỷ luật Tổng Giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Ông Lê Tấn Hùng là thành viên không chuyên trách Hội cùng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV. Ông Hùng bị kỷ luật kì hình thức khiển trách do có hành vi vi phạm bay nguyên tắc kế nhóm đặt quy toan tại khoản 4, Điều 6 […]

Read More