TPHCM dự định tinh giảm hơn 2.000 tiến đánh chức, nhân viên mỗi một năm

Sở Nội mùa lỡ có tờ đệ trình gửi UBND TPHCM vắng thực hành tinh giảm biên chế, cơ bấu lại dãy ngũ cán bộ, đả chức, viên chức và bổ sung lịch đệ trình tinh giảm biên chế ở TPHCM. Theo dự thảo đề án chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, đả […]

Read More